Zaregistrujte se k newsletteru a obdržíte na Váš zadaný e-mail 100 Kč slevu!

Vložením e-mailu souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů.
Sleva platí při objednávce nad 2000 Kč.

Všechny kategorie

Reklamační řád
 1. Reklamační řád1.1 Reklamační podmínky internetové nákupní galerie vlastněné společností Daklos s.r.o., se sídlem Křižovnická 86/6, 11000 Praha, ič: 06301916, dič: CZ06301916, zapsané u Městského soudu v Praze, 279788C (dále jen "Poskytovatel")
2. Obecné podmínky2.1 Tato reklamační podmínky upravují práva a povinnosti mezi Dodavatelem, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé.2.2 Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 52 odst.3 z.č. 40/1964 Sb. a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“.2.3 Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačních podmínek ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami řízené podle z.č. 513/1991 Sb. a souvisejících právních předpisů a prodávající a kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 40/1964 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačních podmínek, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou. 2.4 Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle občanského zákoníku. Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší podle občanského zákoníku.2.5 Záruka se vztahuje pouze na zboží koupeného prostřednictvím internetové nákupní galerie Daklos.cz, jeho reklamace je uplatněna pouze v záruční době. Ke každému nákupu je k dispozici doklad o koupi, který je zároveň záručním listem a dodacím listem. Postupujte podle návodu v sekci Reklamace


 


3. Dodání poškozeného zboží a rozpor s kupní smlouvou3.1 Jestliže kupující zjistil, že dodané zboží je poškozené, nebo jakýkoli rozdíl mezi dokladem, který je zároveň dodací a záruční list a opravdu dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), doporučujeme co nejdříve (nejlépe do 24 hodin) kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím formuláře nebo emailu, aby mohl Poskytovatel případné vady či nedostatky odstranit. Poskytovatel může Kupujícího vyzvat k poslání fotodokumentace daného problému, proto doporučujeme uschovat veškeré věci a obalové materiály, které jste s výrobkem obdrželi. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z.3.2 Jestliže kupující spotřebitel nalezne rozpor s kupní smlouvou do 6 měsíců ode dne obdržení zboží, jedná se o rozpor již existující při převzetí, ledaže by kupující o tomto rozporu věděl již při převzetí zásilky a i přes tuto skutečnost zásilku převzal bez jakýchkoli výhrad.3.3 Pokud jsou tyto podmínky splněny má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou, nebo výměna věci za bezvadnou.  Jestliže není takový postup možný, má kupující spotřebitel právo odstoupit od smlouvy či získání přiměřené slevy z ceny.


 


4. Podmínky záruky4.1 Délka záruky je 24 měsíců, kromě výjimek uvedených v odstavci 6. o zboží se životností kratší než 24 měsíců. Záruční doba se počítá ode dne převzetí zásilky. Záruční doba je prodloužena ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele, jenž se prodlužuje pouze o dobu, od přijmutí zboží do záruční opravy do dne kdy je kupující vyzván si zboží převzít. Tedy jakmile je zásilka připravena k převzetí, nikoliv od chvíle, kdy si ji spotřebitel vyzvedne.
5. Záruka se neuplatňuje5. 1 Níže v odstavci jsou uvedené případy, které upravují, kdy nelze záruku zcela či zčásti uplatnit.5. 2 Vypršením záruční lhůty, dále v případě mechanického poškození, v případě neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy nebo při zanedbávání péče o zboží, při používání zboží v podmínkách, kdy neodpovídá prostředí, pro které je dané zboží určené, nebo dalším či jiným parametrům stanoveným výrobcem. Jakmile bylo zboží poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě. V případě, že bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním bez souladu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.

5. 3 Záruka se nevtahuje na závady vzniklé běžným opotřebením, závady vzniklé nesprávným použitím šperku (poškrábaný povrh šperku, kameny s viditelným poškrábáním, zlomené mechaniky u náušnic nad místem spoje, přetržení řetízků mimo místa spojů, ztráta části šperku), změna odstínu barvy pokovení šperku vlivem prostředí

5. 4 Souhlasem s Kompenzací zaniká možnost pozdějšího reklamování zboží. Zboží je v tomto případě prodáváno jako poškozené a nevztahuje se na toto zboží záruka.6. Záruka se životností kratší než 24 měsíců6.1 Na většinu zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Jenom v případě, kdy je u zboží záruka kratší než 24 měsíců, a proto může být záruka z tohoto důvodu zamítnuta. Zejména se jedná o baterie a zařízení, kterého je součástí, na tento typ zboží se vztahuje záruka 6 měsíců. Záruka kratší než 24 měsíců se také vztahuje na zboží, u kterého je zkrácená záruka obecně známa.

 7. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace7.1 Reklamaci zajišťuje Poskytovatel. Kupující doručí prostřednictvím pošty nebo kurýrem na vlastní náklady a riziko reklamované zboží. Zboží doručí na adresu Poskytovatele, která mu bude doručena prostřednictvím elektronické pošty po oznámení pro zahájení reklamačního řízení od kupujícího. Kupující zasílá zboží na adresu v ČR. Více v postupu reklamace.7.2 Společně se zbožím je nutné dodat veškeré příslušenství, které jste se zbožím obdrželi, včetně všech obalových materiálů, pokud to je možné, jinak se postupuje podle obchodních podmínek. Můžete poslat i náhradní obalový materiál, tak aby bylo zboží v co možná nejpůvodnějším stavu a obalu. Pracovník reklamačního oddělení rozhodne o nutnosti reklamace v co možná nejkratším čase, pokud to je možné. Veškeré informace o průběhu reklamace Vám budou zasílány prostřednictvím elektronické pošty, kterou jste uvedli při registraci.7.3 Jestliže Poskytovatel zjistí, že reklamace není důvodná, bude Poskytovatel Kupujícího o této skutečnosti neodkladně informovat. Nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamace. V případě, že bude reklamace oprávněná má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z.7.4 Lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po dnem přijetí reklamačního řízení Poskytovatelem. Jeli poslední den lhůty sobota, neděle nebo svátek připadne tento den na následující pracovní den.

7.5 Kupující je povinen před odesláním zboží informovat Poskytovatele před odesláním (email, telefonicky) a zaslat informace z jakého důvodu Kupující zboží zasílá (Reklamece nebo Vrácení zboží). Pokud kupující zašle zboží bez předchozí domluvy emailem (telefonicky) nebude v takovém případe zásilka přijata!
                7.4.1 Vady, které lze odstranitJedná-li se o vadu odstranitelnou, má právo kupující spotřebitel na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě že by byla oprava neúměrná k povaze či hodnotě výrobu, nebo pokud to lze vyřešit pouze výměnou nebo opravou součásti zboží. V jiném případě má kupující právo na odstoupení smlouvy nebo může žádat přiměřenou slevu z ceny (Kompenzace). 
Kompenzace je částka vrácená na bankovní účet Kupujícího jako náhrada za nedokonalost zboží. Souhlasem s Kompenzací zaniká možnost pozdějšího reklamování zboží. Zboží je v tomto případě prodáváno jako poškozené a nevztahuje se na toto zboží záruka. 
                7.4.2 Výměna věciReklamace zboží, které je skladem v den uplatnění reklamace u Dodavatele se řeší prostřednictvím zaslání zboží nového, a dodání zboží se odvíjí podle běžné doby dodání. Vyměněné zboží je zasíláno na náklady Poskytovatele. Jestliže, ale dojde k situaci kdy se zboží již už nevyrábí nebo již není dlouhodobě k dispozici je nabídnuto zboží stejné nebo lepší kvality se stejnými nebo lepšími vlastnostmi se stejnými funkcemi a použitími daného zboží.7.5 Dojde-li k situaci, kdy není možné zboží opravit, vyměnit či nahradit odpovídajícímu zboží má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny či může odstoupit od smlouvy.7.6 Kupující má právo na výměnu zboží má také v případě, kdy jde o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.7.7 Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na kupujícím spotřebiteli.
                7.7.1 Vady neodstranitelnéNaskytne-li se vada, kterou nelze odstranit a která zároveň brání užívání výrobku jako výrobku bez vady, má kupující spotřebitel právo na opravu nebo výměnu zboží za nové. Spotřebitel může od smlouvy odstoupit pokud není jedna z možností možná nebo se na produktu vyskytuje více vad současně. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která nebrání užívání zboží jako zboží bez vady a kupující nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny 
(Kompenzace). Kommpenzace je částka vrácená na bankovní účet Kupujícího jako náhrada za nedokonalost zboží. Souhlasem s Kompenzací zaniká možnost pozdějšího reklamování zboží. Zboží je v tomto případě prodáváno jako poškozené a nevztahuje se na toto zboží záruka. 7.8 Reklamace musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, ale pokud bude se zákazníkem dohodnuta doba delší je možné reklamaci vyřídit do dohodnutého datumu.


 


8. Reklamace zboží poškozeného přepravou8.1 Kupující má právo odmítnout zásilku od přepravce z důvodu toho, že je zjevně poškozeno, nebo pokud je zjevně poškozen obal a lze z tohoto důvodu usuzovat, že zboží uvnitř by mohlo být poškozeno. Toto platí i v případě, pokud je vidět že zásilka byla vystavena působení počasí nebo vody.8.2 Proto věnujte při převzetí zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Pokud bude obal protržený, je možné, že by nemuselo být zboží v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel. V tomto případě také Kupující oznámí dopravci, že zboží nepřebírá z důvodu poškození a neprodleně bude informovat Prodávajícího o této skutečnosti. Kupující se dohodne s Prodávajícím na dalším možném postupu.8.3 Jakmile, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které se zdá být poškozeno působením dopravy, je nutné tuto informaci oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli. Poskytovatel bude informovat o dalším postupu kupujícího. Při dodání poškozeného zboží má kupující právo na dodání nového zboží nebo 
má právo na přiměřenou slevu z ceny (Kompenzace). Kompenzace je částka vrácená na bankovní účet Kupujícího jako náhrada za nedokonalost zboží. Souhlasem s Kompenzací zaniká možnost pozdějšího reklamování zboží. Zboží je v tomto případě prodáváno jako poškozené a nevztahuje se na toto zboží záruka. 


 


9. Závěrečná ustanovení9.1 Poskytovatel, prodávající ani Dodavatel v žádném případě neručí za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží. Z tohoto důvodu doporučujeme zálohovat si Vaše data mimo reklamované zboží. Tyto podmínky nabývají platnosti 13. 1. 2014